Una avaluació holística dels acompanyaments de mentoria

Alba López Martínez i Víctor González Núñez, Tècnica de mentoria i Coordinador de l’eix d’acompanyament.

La mentoria socioeducativa s’ha consolidat com una eina fonamental, encara que el seu impacte ha estat poc avaluat empíricament. Durant el primer Congrés de la Xarxa Iberoamericana de Mentoria (RIMI), es va destacar la importància d’avaluar aquests processos per a mesurar el seu impacte real i millorar contínuament.

Per a abordar aquesta necessitat, el projecte de Mentoria Zing va desenvolupar l’Índex de Qualitat dels Acompanyaments (IQA), basat en 25 indicadors clau. Aquests indicadors inclouen dades objectives com la durada de la relació i el nombre de trobades, així com avaluacions del jove i del mentor.

L’IQA facilita la interpretació dels escenaris, la justificació davant finançadors i la comparació entre diferents projectes. Encara que l’autoavaluació pot presentar biaixos, es complementa amb avaluacions qualitatives per a obtenir una visió més completa.

Creat durant el curs 21/22, l’IQA ha estat millorat anualment per a obtenir resultats més precisos i útils. Aquesta eina és essencial per a avaluar l’impacte i la qualitat de les relacions de mentoria, proporcionant una visió objectiva que contribueix a l’èxit dels programes de mentoria socioeducativa.