Una mirada social a l’Abandonament escolar Prematur (AEP)

Berta Viader, Tècnica de formació Programa Zing; i Clara Vicente, Project Manager Programa Zing

El recent informe PISA 2022 ha tret a la llum desigualtats regionals en l’educació espanyola, generant un debat entorn de la qualitat de la mateixa i els nombrosos factors que l’afecten. Dins d’aquest context, és essencial abordar el problema de l’Abandó escolar Prematur (AEP). Per això, hem estudiat les dades més actuals a nivell europeu i espanyol, i examinat les seves causes, conseqüències i possibles solucions.

Què és l’AEP a Espanya?

L’AEP es refereix al percentatge de joves de 18 a 24 anys que, malgrat haver conclòs l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), no continuen amb els seus estudis postobligatoris.

Les situacions que causen l’AEP són diverses i poden ocórrer en diferents moments: durant l’ESO, en la transició a l’educació postobligatòria o durant l’etapa postobligatòria (Curran i Montes, 2022).

Encara que la taxa d’AEP a Espanya ha decrescut un 10% en els últims deu anys, les dades continuen sent alarmants i superen la mitjana europea. Amb un índex d’AEP de 13,9% en 2022, Espanya és el segon país europeu amb més índexs d’AEP, només per darrere de Romania.

Per què ocorre l’AEP?

La problemàtica de l’AEP és complexa i multifacètica, i no pot ser atribuïda únicament a les habilitats o mèrits individuals dels joves. S’han de considerar factors estructurals com el nivell d’ingressos, gènere, nacionalitat, lloc de residència, estructura familiar, entre altres.

Un estudi recent a Catalunya va trobar que existeix una relació directa entre els recursos econòmics familiars i la taxa d’AEP (Curran i Montes, 2022). L’abandó escolar se situa principalment en els joves de major vulnerabilitat econòmica i social, i es troba profundament vinculat a la desigualtat social i estructural.

Com afecta l’AEP?

L’AEP té conseqüències a nivell individual i comunitari. Abandonar els estudis primerencament afecta al desenvolupament personal dels joves i a les seves oportunitats laborals futures. A més, perpetua la desigualtat socioeconòmica en les poblacions amb menors ingressos per càpita.

Com podem abordar l’AEP?

Per a afrontar l’AEP és necessari reduir les desigualtats socials que afecten la continuïtat educativa dels joves en situació de vulnerabilitat. Des del Programa ZING, proposem tres vies principals: l’orientació professional primerenca i personalitzada, beques econòmiques no meritocràtiques i l’acompanyament individualitzat durant l’etapa formativa.

A més, per a entendre millor l’AEP és fonamental obtenir dades específiques sobre la realitat social i educativa dels joves i el seu benestar subjectiu. Per això, en ZING Programme hem iniciat un estudi de recerca que ens permetrà identificar patrons associats amb l’AEP i dissenyar accions per a mitigar els seus efectes.